โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก

วัตถุประสงค์
๑.  ปลูกเพื่อสาธิตเป็นตัวอย่างให้กับประชาชน  ให้เห็นประโยชน์ของหญ้าแฝก
๒.  ปลูกเพื่อขยายพันธุ์หญ้าแฝก  นำหญ้าแฝกไปใช้อนุรักษ์ดินและน้ำ  ป้องกันการชะล้างหน้าดิน
ตลอดจนการพังทลายของดิน
เริ่มดำเนินการ   เมื่อปีพุทธศักราช  ๒๕๓๙
ครูผู้รับผิดชอบโครงการ  ดาบตำรวจหญิงพัชฎาพร สัตย์มั่น
หน่วยงานให้การสนับสนุน
๑.  โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ
๒.  สถานีพัฒนาที่ดิน เขต ๑๐  ราชบุรี
๓.  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  ๑๓
๔.  กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่  ๑๓๗
กิจกรรมที่ดำเนินงาน
๑.  ปลูกเพื่อสาธิต 
๒.  ปลูกเพื่อการเรียนรู้
๓.  ปลูกเพื่อขยายพันธุ์  
๔.  ปลูกเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน 
๕.  ปลูกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ
๖.  ปลูกเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน
โทร ๐๓๒ ๒๔๐ ๓๖๖
ผู้รับผิดชอบระบบ ด.ต.หญิงนันท์นภัส แววเพ็ชร