18 เม.ย.65 - 5 พ.ค.65 นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ เรียนปรับพื้นฐาน เตรียมความพร้อม ประจำปี 2565 จำนวน ๓ คน

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน
โทร ๐๓๒ ๒๔๐ ๓๖๖
ผู้รับผิดชอบระบบ ด.ต.หญิงนันท์นภัส แววเพ็ชร