13 มี.ค.65 นายปฐมพร เจียสกุล นายกสโมสรโรตารี แก่นจันทร์ พร้อม ด้วย นายสมโภชน์ ปราถนาดี รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
ได้เข้าทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์โรงเรียน

24 มี.ค.65 สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ได้นมกล่องหนองโพ จำนวน 234 ลัง มามอบให้นักเรียนไปดื่มในห้วงปิดภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2564

25-28 เม.ย.65 คณะมหาวิทยาลัยศิลปากรเข้ามาทำกิจกรรมโครงการศึกษาพัฒนาดังนี้ -อบรมครูผู้สอนการแก้ปัญหาการสอนวิชาภาษาไทย
-ครูอนุบาลอบรมการจัดทำสื่อการสอน -กิจกรรมเวียนฐาน ๕ กลุ่มสาระ -วาดภาพอาคารเรียน -มอบอุปกรณ์การเรียนและเครื่องอุปโภคบริโภค

 

 

 

 


เมื่อ ๒๖๑๔๐๙ พ.ย.๖๔ พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค๑ พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม รร.ตชด.บ้านถ้ำหิน โดยมี ด.ต.หญิงมาลินณา สังข์แก้ว ครูใหญ่พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับเมื่อ ๒๕๐๘๓๐  พ.ย. ๖๔  พ.ต.อ.แพทย์หญิง รัชณัน    ชินกุลกิจวัฒน์       พร้อมด้วย พยาบาล ทันตแพทย์หน่วยศูนย์ส่งกลับ และ จนท.กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลตำรวจ จัดหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษานักเรียน และประชาชน ตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยาฟรี บริการทันตกรรมและเคลือบฟลูออไรด์ฟรี

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน
โทร ๐๓๒ ๒๔๐ ๓๖๖
ผู้รับผิดชอบระบบ ด.ต.หญิงนันท์นภัส แววเพ็ชร