โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน
โทร ๐๓๒ ๒๔๐ ๓๖๖
ผู้รับผิดชอบระบบ ด.ต.หญิงนันท์นภัส แววเพ็ชร