ด.ต.หญิงมาลินณา สังข์แก้ว
ครูใหญ่


ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา
อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์
แผนผัง


โครงการพัฒนาและรณรงค์
การใช้หญ้าแฝก

โครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวัน

โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน

โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และเด็กใน
ถิ่นทุรกันดาร

โครงการส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษา

โครงการนักเรียนในพระราชา
นุเคราะห์

โครงการฝึกอาชีพ
โครงการส่งเสริมสหกรณ์
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 
เมื่อ ๒๖๑๔๐๙ พ.ย.๖๔ พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค๑ พร้อมคณะได้
เดินทางมาตรวจเยี่ยม รร.ตชด.บ้านถ้ำหิน


เมื่อ ๒๕๐๘๓๐  พ.ย. ๖๔  พ.ต.อ.แพทย์หญิง รัชณัน    ชินกุลกิจวัฒน์       พร้อมด้วย พยาบาล ทันตแพทย์หน่วยศูนย์ส่งกลับ และ จนท.กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลตำรวจ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษานักเรียน และประชาชน ตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยาฟรี บริการทันตกรรมและเคลือบฟลูออไรด์ฟรี

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน
โทร ๐๓๒ ๒๔๐ ๓๖๖
ผู้รับผิดชอบระบบ ด.ต.หญิงนันท์นภัส แววเพ็ชร